§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony i jest stosowany przez PGE Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-496 Warszawa, uI. Mysia 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000520596, NIP: 701-043-79-95, kapitał zakładowy: 15 220 000,00 zł. PGE Nowa Energia sp. z o.o. w dalszej części regulaminu zwana jest Usługodawcą.

1.2. Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania przez Użytkownika z Usługi krótkoterminowego najmu Samochodów elektrycznych.

1.3. Usługa polega na najmie Samochodów elektrycznych, należących do Usługodawcy, przy czym każdy z Samochodów:

    a. posiada napęd elektryczny,

    b. posiada automatyczną skrzynię biegów,

    c. w widocznym miejscu wewnątrz Samochodu posiada informację dotyczącą stanu naładowania akumulatora Samochodu i orientacyjnego zasięgu Samochodu,

    d. jest przygotowany do używania zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem oraz posiada ważne badania techniczne,

    e. posiada ważne ubezpieczenie w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.).

1.4. Korzystanie z Usługi wymaga od Użytkownika zainstalowania na Urządzeniu mobilnym aktualnej wersji Aplikacji.

1.5. Usługa jest formą testu/pilotażu, którego celem jest przeprowadzenie weryfikacji przyjętych założeń dotyczących grup klientów, opłat za świadczenie Usługi, sposobu i charakterystyki korzystania z Pojazdów.

1.6. Użytkownikiem może być osoba spełniająca wszystkie poniższe warunki:

    a. będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej,

    b. posiadająca ważne prawo jazdy kategorii B,

    c. dysponująca kartą płatniczą akceptowaną przez operatora płatności bezgotówkowych,

    d. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.7. Szczegółowe informacje związane z Usługą można uzyskać na stronie internetowej www.pgemobility.pl oraz pod numerem infolinii 22 344 55 66.

§ 2 DEFINICJE

2.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

    a. Aplikacja, Aplikacja mobilna – Aplikacja działająca na Urządzeniu mobilnym, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Usługi. Aplikacja jest dostępna do pobrania na platformach App Store i Google Play pod nazwą PGEmobility.

    b. Cennik – oznacza wykaz opłat określony w § 7 Regulaminu, udostępnionego na stronie www.pgemobility.pl oraz w Aplikacji, który wraz stanowi wyłączną podstawę do obliczania wynagrodzenia za Usługi świadczone Użytkownikowi.

    c. Postój – przerwa w jeździe skutkująca wyłączeniem Pojazdu przez Użytkownika; w trakcie Postoju Użytkownik może opuścić i zamknąć Pojazd pilotem (bez kończenia najmu w przypadku zamiaru dalszego korzystania z Usługi). Jako Postój traktowany jest również czas przed uruchomieniem Pojazdu po raz pierwszy.

    d. Samochód lub Pojazd/ Samochody lub Pojazdy – pojazd osobowy, stanowiący przedmiot najmu od Usługodawcy.

    e. Strefa Usługi – obszar, w którym możliwe jest rozpoczęcie i zakończenie przez Użytkownika najmu Samochodu. Oznaczenie Strefy Usługi dostępne jest w Aplikacji.

    f. Urządzenie mobilne – smartfon lub tablet użytkowany przez Użytkownika, pracujące z wykorzystaniem systemów Android 6.0 (lub wyższych) lub iOs 10.0 (lub wyższych), o parametrach technicznych pozwalających na pobranie, zainstalowanie i korzystanie z aktualnej wersji Aplikacji, posiadający uruchomione Usługi transmisji danych oraz lokalizacji nieprzerwanie przez cały czas aktywnego korzystania przez Użytkownika z Usługi.

    g. Usługa – krótkoterminowy najem Samochodów elektrycznych.

    h. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca dostęp do Usługi na podstawie rejestracji za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, z uwzględnieniem pkt. 1.6.

§ 3 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

3.1. Użytkownik może dokonać rejestracji konta tylko za pośrednictwem Aplikacji mobilnej. W celu dokonania rejestracji konta niezbędne jest:

    a. podanie danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,

    b. wpisanie oraz potwierdzenie hasła Użytkownika.

3.2. Przed dokonaniem pierwszej rezerwacji Pojazdu, Użytkownik powinien uzupełnić dodatkowe dane w Aplikacji mobilnej, oraz załączyć zdjęcie swojego Prawa Jazdy z zakrytymi informacjami: zdjęcie twarzy, wzór podpisu. (Pozostawienie tych danych jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie). Należy zaakceptować Regulamin oraz potwierdzić zgody wymagane do świadczenia Usługi, w tym w  szczególności:

    a. zgodę na przekazywanie wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie Usługi, w tym faktur VAT (jeśli takie będą wystawione przez Usługodawcę) wyłącznie w wersji elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub udostępniane na koncie Użytkownika w Aplikacji mobilnej,

    b. zgodę na dokonywanie płatności cyklicznych (automatyczne pobieranie opłat z karty płatniczej za zrealizowaną usługę lub opłat dodatkowych), przy czym niwyrażenie zgody lub odwołanie którejkolwiek ze zgód, wymaganych do świadczenia usługi, skutkować będzie brakiem możliwości rezerwacji Pojazdu.

Usługodawca pobiera tymczasową opłatę rejestracyjną w wysokości 1 zł brutto, w celu dokonania weryfikacji poprawności danych i dostępności środków z karty płatniczej.

3.3. Po dokonaniu weryfikacji poprawności danych Usługodawca potwierdza rejestrację Użytkownika, udostępniając możliwość korzystania z Usługi i dokonuje zwrotu opłaty rejestracyjnej na kartę płatniczą lub odrzuca rejestrację podając przyczyny, które uniemożliwiły akceptację rejestracji (co jest potwierdzane przesłaniem wiadomości e-mail na wskazany przez Użytkownika adres).

3.4. Usługodawca jest uprawniony, w toku weryfikowania danych, do poproszenia Użytkownika o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania i odmowy rejestracji Użytkownika, w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie, w szczególności w przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji, że Użytkownik nie posiada uprawnień do kierowania Pojazdami.

3.5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usługi, poprzez usunięcie konta Użytkownika. Rezygnacja może odbyć się poprzez przesłanie wiadomości e-mail z adresu wskazanego w danych rejestracyjnych, z zastrzeżeniem, iż Usługodawca będzie przechowywał dane Użytkownika w sposób i przez okres określony prawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej.

3.6. Użytkownik ma prawo w każdym czasie usunąć dane karty płatniczej lub odwołać zgodę na dokonywanie płatności cyklicznych. Czynności tych Użytkownik może dokonać w Aplikacji mobilnej. Brak wyrażonej zgody na dokonywanie płatności cyklicznych lub brak danych karty płatniczej uniemożliwia korzystanie z Usługi.

3.7. Użytkownik może posiadać jedno konto w Aplikacji. W przypadku utraty dostępu do konta, konieczny jest kontakt z infolinią.

3.8. Użytkownik jest zobowiązany nie udostępniać danych logowania osobom trzecim i może zostać obciążony kosztami korzystania z Usługi przez osoby, którym udostępnił dane logowania.

3.9. W przypadku zmiany danych podanych w trakcie rejestracji, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji w Aplikacji Mobilnej, celem kontynuowania korzystania z Usługi.

§ 4 PRAWA AUTORSKIE DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI

4.1. W momencie pobrania Aplikacji przez Użytkownika i zaakceptowania warunków Regulaminu, Usługodawca bezpłatnie udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenaszalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji.

4.2. Udzielenie licencji na Aplikację następuje na polach eksploatacji obejmujących instalację oraz uruchamianie i korzystanie z Aplikacji na Urządzeniu mobilnym.

4.3. Użytkownik w szczególności nie ma prawa do:

    a. uzyskania dostępu do kodu źródłowego lub uzyskania jakichkolwiek innych informacji, danych lub dokumentów dotyczących sposobu funkcjonowania Aplikacji, które nie są widoczne podczas użytkowania Aplikacji zgodnie z Regulaminem,

    b. ingerowania w jakikolwiek sposób w kod źródłowy Aplikacji.

4.4. Każdorazowe naruszenie niniejszych warunków uprawnia Usługodawcę do wypowiedzenia licencji Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5 ZASADY KORZYSTANIA Z SAMOCHODU

5.1. Korzystając z Usługi Użytkownik zobowiązany jest zapoznać i stosować się do:

    a. Regulaminu Usługi,

    b. obowiązujących przepisów prawa,

    c. zaleceń (komunikatów, zarządzeń) organów zarządzających ruchem.

5.2. Rozpoczęcie najmu oznacza potwierdzenie przez Użytkownika, że jego uprawnienia do kierowania samochodami nie zostały czasowo lub trwale odebrane.

5.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniżej określone problemy techniczne Urządzenia mobilnego Użytkownika, których wystąpienie może powodować nieprawidłowe działanie Aplikacji:

    a. brak zasilania,

    b. brak zasięgu sieci komórkowej lub sieci internetowej,

    c. niedziałający lub nieprawidłowo działający moduł GPS lub transmisja danych w Urządzeniu mobilnym Użytkownika.

5.4. Samochód udostępniany jest Użytkownikowi z widocznym w Aplikacji poziomem naładowania akumulatorów oraz informacją o szacowanym dystansie, jaki Pojazd może pokonać do momentu pełnego rozładowania baterii.

5.5. W przypadku, gdy prognozowany zasięg Samochodu (wskazywany na wyświetlaczu Pojazdu) jest mniejszy niż 40 kilometrów, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zakończenia najmu w Strefie Usługi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

5.6. Użytkownik zobowiązany jest użytkować Samochód z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić Samochód (zakończyć najem) w stanie, w jakim znajdował się w chwili rozpoczęcia najmu.

5.7. Zabrania się użytkowania Samochodu:

    a. w zawodach, rajdach, wyścigach, testach, próbach sportowych, itp.,

    b. pod wpływem alkoholu, substancji odurzających, narkotyków, leków i jakichkolwiek innych substancji mających negatywny wpływ na kierowanie Samochodem,

    c. z naruszeniem przepisów ruchu drogowego,

    d. do holowania innych pojazdów,

    e. do komercyjnego świadczenia usług polegających na przewozie osób lub towarów,

    f. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.8. Zabrania się Użytkownikowi:

    a. udostępniania Samochodu osobom trzecim oraz kierowania nim przez osoby trzecie, nawet w sytuacji, gdy Użytkownik również przebywa w Samochodzie jako pasażer,

    b. palenia w Samochodzie wyrobów tytoniowych, używania papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania substancji odurzających, narkotyków, itp.,

    c. przewożenia zwierząt w Samochodzie, poza specjalnie przeznaczonym do tego celu własnym kontenerem,

    d. usuwania, zmieniania lub zasłaniania oznaczeń umieszczonych przez Usługodawcę na i w Samochodzie oraz umieszczania jakichkolwiek oznaczeń przez Użytkownika,

    e. dokonywania w Samochodzie jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych, otwierania maski, usuwania lub podmiany jakichkolwiek części, felg, opon lub elementów wyposażenia Samochodu.

5.9. Użytkownik jest zobowiązany bezzwłocznie zgłosić Usługodawcy na infolinię oraz postępować zgodnie z udzielanymi instrukcjami w przypadku:

    a. każdego uszkodzenia, kolizji lub wypadku w czasie, gdy Samochód był do dyspozycji Użytkownika; zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia,

    b. utraty Samochodu lub jego wyposażenia,

    c. awarii Samochodu lub wyświetlenia się jakiegokolwiek komunikatu ostrzegawczego (kontrolki) w Samochodzie.

5.10. Koordynacja Likwidacji Szkód komunikacyjnych leży po stronie PGE Nowa Energia Sp. z o.o.  Użytkownik dopełni formalności umożliwiających zgłoszenie szkody oraz przekaże PGE Nowa Energia Sp. z o.o. kopię dokumentacji niezbędnej do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela: dowód osobisty, prawo jazdy.

5.11. W przypadku korzystania z Samochodu przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem bądź prawem, a także gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie kradzieży lub przywłaszczenia Samochodu, Usługodawca może w trybie natychmiastowym zaprzestać świadczenia Usługi, zakończyć Najem, jak również odebrać Samochód.

5.12. Usługodawca ma prawo do zakończenia najmu w przypadku, gdy trwa on nieprzerwanie dłużej niż 24 godziny.

§ 6 PŁATNOŚCI

6.1. Użytkownik obciążany jest opłatami za Usługę według stawek określonych w pkt 7.1 Regulaminu. W związku z najmem Użytkownik może ponieść również opłaty dodatkowe wskazane w pkt 7.2 Regulaminu.

6.2. Użytkownik dokonuje zapłaty za Usługę poprzez automatyczne obciążenie karty płatniczej po zakończonym najmie. W przypadku braku możliwości pobrania opłaty, próba obciążenia karty płatniczej ponawiana będzie przez kolejnych 30 dni.

6.3. Za naliczone opłaty dodatkowe Użytkownik dokonuje zapłaty poprzez automatyczne obciążenie karty płatniczej, po wystawieniu i wysłaniu faktury na wskazany przy rejestracji konta adres e-mail. W przypadku braku możliwości pobrania opłaty, próba obciążenia karty płatniczej ponawiana będzie przez kolejnych 30 dni.

6.4. Usługodawca nie przechowuje pełnych danych karty płatniczej. Pełne dane przechowywane są wyłącznie przez agenta rozliczeniowego, uprawnionego do przetwarzania takich danych.

6.5. Użytkownik po każdym zakończeniu najmu otrzymuje na swój adres e-mail fakturę dokumentującą wykonanie Usługi i pobranie należnej za nią opłaty. Dostarczenie faktury na wskazany podczas rejestracji adres e-mail Użytkownika traktowane jest jako jej prawidłowe doręczenie.

6.6. Użytkownik może w Aplikacji mobilnej sprawdzać stan i historię rozliczeń z Usługodawcą.

6.7. Usługodawca może aktualizować Cennik. Nowy Cennik wchodzi w życie z chwilą określoną przez Usługodawcę. W przypadku zmiany Cennika w trakcie trwania najmu, Użytkownika obowiązuje Cennik obowiązujący w momencie rozpoczęcia najmu. Użytkownik zobowiązuje się zapoznać z Cennikiem każdorazowo przed rozpoczęciem najmu. Rozpoczęcie najmu jest równoznaczne z akceptacją Cennika.

6.8. W przypadku zalegania przez Użytkownika z płatnościami, Usługodawca dokonuje blokady konta Użytkownika i wstrzymania możliwości dokonywania najmów do czasu pokrycia przez niego wszelkich zaległości, jak również jest uprawniony do rozpoczęcia dochodzenia należności.

§ 7 OPŁATY

7.1. Opłaty za Najem Samochodu naliczane są:

    a. za minutę jazdy - 60 groszy, oraz

    b. za minutę Postoju (nie wliczając w to czasu potrzebnego na sprawdzenie Pojazdu, czyli pierwszych 3 minut Postoju przed uruchomieniem pojazdu po raz pierwszy) - 10 groszy, oraz

    c. za kilometr jazdy – 80 groszy, przy czym naliczanie opłat odbywa się z dokładnością do sekund / metrów, a minimalna wysokość opłaty za skorzystanie z Usługi nie może być niższa niż 50 groszy (brutto).

7.2. Użytkownik może zostać obciążony opłatami dodatkowymi – chyba że udowodni, iż zdarzenie nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku:

    a. uszkodzenia Samochodu: kwota odpowiadająca wartości szkody, powiększona o VAT, według wyceny systemu eksperckiego służącego do wyceny uszkodzeń i wartości Pojazdów, jednak nie więcej niż 1000,00 zł,

    b. palenia w Samochodzie wyrobów tytoniowych, używania papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania substancji odurzających i narkotyków: 300,00 zł,

    c. zabrudzenia wnętrza w sposób wymagający wyłączenia Pojazdu z użytkowania w celu jego wyczyszczenia: 300,00 zł,

    d. udostępnienia Samochodu do kierowania osobie trzeciej: 1000,00 zł,

    e. zakończenia najmu poza Strefą Usługi: 250,00 zł + 4 zł za każdy kilometr do strefy Usługi,

    f. pozostawienia rozładowanego Samochodu: 250,00 zł + 4 zł za każdy kilometr holowania do najbliższej stacji ładowania pojazdów oznaczonej logiem „PGE”,

    g. porzucenia Samochodu, pozostawienia Samochodu z włączonymi światłami: 200,00 zł i dodatkowo pełna wartość kosztów powstałych w konsekwencji zdarzenia,

    h. udostępnienia przez Usługodawcę danych Użytkownika uprawnionym podmiotom (np. Policji): 50,00 zł,

    i. stwierdzenia braków w wyposażeniu dodatkowego Samochodu po zakończeniu najmu (gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka), za każdy z brakujących przedmiotów: 200,00 zł,

    j. zagubienia pilota do Samochodu: 1000,00 zł.

7.3. Użytkownik odpowiada do równowartości poniesionej przez Usługodawcę szkody w sytuacji, gdy:

    a. szkoda powstała w wyniku umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa Użytkownika,

    b. szkoda nastąpiła w okolicznościach, w których Użytkownik znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub leków mających wpływ na zdolności prowadzenia Pojazdów,

    c. Użytkownik oddalił się (uciekł) z miejsca zdarzenia (wypadku, kolizji),

    d. Użytkownik nie dopełnił obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela Samochodu, co skutkowało odmową wypłaty odszkodowania z winy Użytkownika lub prowadził Samochód bez ważnego prawa jazdy,

    e. Użytkownik przekroczył dopuszczalną prędkość o co najmniej 30 km/h lub rażąco naruszył inne przepisy ruchu drogowego,

    f. udostępnił Pojazd osobie trzeciej,

    g. szkoda powstała w wyniku dokonywania w Samochodzie jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych, otwierania maski, usuwania, podmiany lub utraty jakichkolwiek części, felg, opon lub elementów wyposażenia Samochodu.

7.4. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za parkowanie, innych opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej oraz innych należności prywatno- i publicznoprawnych wynikłych z korzystania z Samochodu przez Użytkownika jest obowiązkiem Użytkownika, chyba że Użytkownik wykaże, że zgodnie z przepisami prawa nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę tego rodzaju kwot albo wykaże, że nałożenie ich na Użytkownika nastąpiło z winy Usługodawcy. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu kwot, które Usługodawca zapłacił w związku z naruszeniem przez Użytkownika zobowiązania określonego w zdaniu poprzednim. W przypadku wystąpienia uprawnionych podmiotów (np. Policji) z żądaniem ujawnienia danych, Usługodawca jest uprawniony do przekazania takim podmiotom danych Użytkownika korzystającego z Usługi.

§ 8 ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE NAJMU

8.1. Do dokonania najmu Samochodu konieczna jest jego uprzednia rezerwacja przy użyciu Aplikacji. Rezerwacja obowiązuje przez 15 minut. Rezerwacja może zostać anulowana przez Użytkownika w dowolnym momencie.

8.2. Przed rozpoczęciem jazdy Użytkownik zobowiązany jest dokonać – zgodnie ze wskazówkami Aplikacji – oceny stanu technicznego oraz czystości Samochodu wewnątrz i na zewnątrz. Brak dokonania oceny jest traktowany jako akceptacja dotychczasowego stanu Pojazdu, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków w wyposażeniu, Użytkownik może zostać obciążony opłatami dodatkowymi, określonymi w §7. W przypadku rozpoczęcia najmu i jazdy Pojazdem bez wymaganego wyposażenia (gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy), Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z takiego używania Pojazdu.

8.3. Najem rozpoczyna się z chwilą wybrania w Aplikacji opcji potwierdzającej rozpoczęcie najmu, skutkującej otwarciem Samochodu (zawarcie Umowy najmu). Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy najmu przed upływem 3 minut od momentu otwarcia Pojazdu, o ile nie doszło do umieszczenia pilota do Samochodu w slocie (gnieździe). W takim przypadku opłaty za Usługę nie są naliczane. Zakończenie najmu jest możliwe po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w pozycji „P”, wyłączeniu Pojazdu, umieszczeniu pilota do Samochodu w oznaczonym miejscu w schowku, opuszczeniu Samochodu oraz zamknięciu drzwi, a następnie poprzez wybór w Aplikacji opcji zakończenia najmu.

8.4. Rozpoczęcie i zakończenie najmu może nastąpić wyłącznie w Strefie Usługi, na zasadach określonych przez Usługodawcę. Jazda oraz Postój Samochodu są możliwe zarówno w wyznaczonej Strefie Usługi, jak i poza nią. Parkowanie pojazdu w garażach podziemnych lub zadaszonych może powodować utrudnienia z łącznością GPS i GSM. Mogą wystąpić problemy z lokalizacją pojazdu i poprawnym zakończeniu wynajmu w aplikacji.

8.5. Użytkownik ma możliwość korzystania z Postoju.

8.6. Zabronione jest kończenie najmu Samochodu poza Strefą Usługi oraz w następujących miejscach:

    a. na terenie, na którym istnieją jakiekolwiek obostrzenia dotyczące postoju Samochodu, np. opłaty, kontrola i ograniczenia dostępu, ograniczenia czasowe postoju, itp. (nie dotyczy postoju w miejskiej publicznej Strefie Płatnego Parkowania w Siedlcach),

    b. w miejscach objętych zakazem zatrzymywania lub postoju oraz innych miejscach, gdzie pozostawienie Samochodu będzie stanowiło naruszenie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,

    c. w miejscach nieprzeznaczonych do zatrzymywania się lub postoju Samochodu lub utrudniających korzystanie z Usługi,

    d. w garażach podziemnych, galeriach handlowych oraz innych miejscach, w których nie ma zasięgu satelitarnej lokalizacji (GPS) lub zasięgu sieci komórkowej na potrzeby transmisji danych,

    e. na terenach zielonych,

    f. na terenach parkingów specjalnych (parkingów z ograniczonym lub wyłączonym dostępem),

    g. na miejscach wyznaczonych do użytku osób z niepełnosprawnością,

    h. na miejscach wyznaczonych do ładowania Samochodów elektrycznych nie należących do Usługodawcy oraz w przypadku, gdy Samochód nie wymaga ładowania.

8.7. Zakończenie najmu lub Postój na miejscu parkingowym odpłatnym w ramach Strefy Płatnego Parkowania, znajdującej się w wyznaczonej Strefie Usługi jest dla Użytkownika bezpłatny. Pozostawienie przez Użytkownika Samochodu w innym miejscu, skutkujące naliczeniem z tego tytułu jakichkolwiek opłat, obciąża Użytkownika i Użytkownik zobowiązany jest te koszty ponieść samodzielnie.

§ 9 REKLAMACJE

9.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie 2 miesięcy od daty zakończenia najmu. Reklamacje złożone po tym okresie pozostaną bez rozpoznania. Reklamacje mogą być składane poprzez Aplikację mobilną lub w formie elektronicznej na adres: info@pgemobility.pl.

9.2. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po wpłynięciu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.

9.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.

9.4. Reklamacja przekazywana w formie wiadomości e-mail powinna zawierać:

    a. imię i nazwisko, e-mail i/lub numer telefonu Użytkownika przypisany do konta w Aplikacji mobilnej,

    b. dane umożliwiające identyfikację przejazdu, tj. numer przejazdu widoczny w aplikacji (zakładka Przejazdy) lub  datę, godzinę najmu i numer rejestracyjny Pojazdu,

    c. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, w tym, jeśli jest to uzasadnione – dokumentację zdjęciową.

9.5. Reklamacje niezawierające danych określonych powyżej pozostaną bez rozpatrzenia.

9.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe przez Użytkownika lub pasażerów, a także za szkody pośrednie będące następstwem korzystania z oferowanych Usług (m.in. utracone korzyści).

9.7. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca podejmie stosowne działania w celu usunięcia nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu odpowiedzi. Ewentualne odszkodowanie lub zwrot innej należności zostanie wykonany w przypadku niezalegania Użytkownika z jakimikolwiek płatnościami wobec Usługodawcy. W przypadku istnienia zaległości, kwota ewentualnego odszkodowania lub innej należności będzie w pierwszej kolejności zaliczona na poczet ich uregulowania.

9.8. Odpowiedź reklamacyjna jest ostatecznym rozstrzygnięciem w sprawie i wyczerpuje drogę̨ wewnętrznego postepowania reklamacyjnego.

§ 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administratorem danych osobowych jest PGE Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą: ul Mysia 2, 00- 496 Warszawa.

10.2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi wynikające z:

    a. przyczyn niezależnych od Usługodawcy, takich jak: siła wyższa, działalność́ osób trzecich,

    b. niezgodnego z Regulaminem korzystania z Usługi,

    c. szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

11.2. Każdorazowa (za każde zdarzenie z osobna) odpowiedzialność Użytkownika w stosunku do Usługodawcy z tytułu korzystania z Usługi jest ograniczona do wysokości 5 000,00 (słownie: pięciu tysięcy) złotych, z wyłączeniem pkt 11.3 Regulaminu.

11.3. Użytkownik odpowiada do pełnej wartości szkody (bez ograniczeń kwotowych) w sytuacji opisanej w pkt 7.3 Regulaminu.

11.4. Użytkownik obowiązany jest korzystać z Pojazdu w sposób uwzględniający jego parametry techniczne, w tym ładowność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Pojazdu w sposób nieuwzględniający jego parametrów technicznych.

11.5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność względem Usługodawcy za korzystanie z Samochodu w sposób nieuwzględniający jego parametrów technicznych.

11.6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku pozyskania danych logowania przez osobę trzecią. Powiadomienie może zostać zgłoszone poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@pgemobility.pl.

11.7. Usługodawca blokuje konto Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu od Użytkownika powyższej informacji.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie zapisy Kodeksu cywilnego.

12.2. Zmiana Regulaminu wymaga udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Aplikacji mobilnej lub na stronie www.pgemobility.pl pod rygorem nieważności.